Centre Especial de Treball

 

És una alternativa laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Missió

 
 • Acollir i orientar a nivell laboral i ocupacional persones amb discapacitat.
 
 • Vetllar per la seva qualitat de vida i inclusió social.
 
 • Augmentar la seva autonomia personal i social.
 
 • Facilitar la inserció laboral en el Centre Especial de Treball.
 
 • Facilitar una atenció de dia als usuaris de Centre Ocupacional.
 
 • Oferir activitats ocupacionals i prelaborals.
 
 • Ser sostenible i viable econòmicament.
 
 • Prestar un servei de qualitat als clients externs
 
 

Visió

 
 • Mantenir, crear i cercar oportunitats de negoci per a les persones amb discapacitat.
 
 • Avançar en la inclusió social i en la seva qualitat de vida.
 
 • Augment de recursos i programes per donar-les suport.
 
 • Preveure les necessitats futures de les persones usuàries i treballadores.
 
 • Preveure la futura demanda de places de centre ocupacional.
 
 • Promoure la creació de nous serveis si és necessari.
 

Valors

 
 • Compromís i professionalitat.
 
 • Qualitat dels serveis.
 
 • Satisfacció dels clients i usuaris
 
 • Orientació i Acompanyament als clients i usuaris.
 
 • El respecte a la dignitat, igualtat i autonomia dels usuaris.
 
 • El suport a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 

Activitats Laborals

 
 • Jardineria i serveis forestals: Manteniment de jardins i zones verdes públiques i/o privades.
 
 • Industrial: manipulació i control de qualitat de productes industrials.
 
 • Viver: Plantació i conreu de plantes ornamentals. Venda al detall.
 
 • SIMU: Senyalització vial i manteniment de mobiliari urbà.
 
 • Neteja i manteniment: Neteja de les instal·lacions del Centre Tramuntana.
 
 • Auxiliar administratiu: Ajudant en tasques administratives en el Centre Tramuntana.